Beyyine Duası

Kuranı Kerim müminlere şifa ve rahmet, kafirlere ve münafıklara ise bir uyarı ve azaptır. Her bir suresi, ayeti ve hatta kelimesinde hazineler doludur. Bütün ayetler ve kelimeler Allah'ın kelamıdır ve biz kullara bir mesajdır. Şifa dilemek, Dua etmek ve anlamak ve amel etmek gibi saysız niyet ve gayelerle okunabilir. Beyyine suresi ise fazilet ve esrarı çok olan ve hakkında bir çok hadisi şerif bulunan bir suredir.

Beyyine Sûresi Medine döneminde inmiştir ve Kuran-ı Kerim’de 30. cüzde bulunmaktadır 98. sûredir. Beyyine Sûresi toplamda 8 âyetten oluşmaktadır.

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Beyyine suresini okursa (ve gereğini yerine getirirse), Kıyamet günü en hayırlılarla beraber olur.”
Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Mevla Teala, bu sureyi okuyanı işitir ve şöyle buyurur: -‘Kuluma müjde verin. İzzetime and olsun ki sen hoşnut oluncaya kadar cenette sana bir mekan verip, seni oraya yerleştireceğim’. “

Bu sure hakkında Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): “Eğer insanlar bu surenin içindekini(n faziletini) bilmiş olsalardı, ailesini ve malını terk ederlerdi de onun içindeki ilahi sırları öğrenirlerdi” buyurmuşlardır.Huzaa kabilesinden birisi dedi ki:-“Onu okuyana ne kadar ecir verilir, Ey Allah’ın Resulü!” Hz. Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz:
-“Bu sureyi münafıklar okuyamaz ve kalbinde Allah’ın birliği hakkında şüphesi olan kul da hiç okuyamaz. Allah’a yemin ederim ki, muhakkak bu sureyi mukarreb olan melekler, yer ve gökler yaratıldığından beri bir an ondan gafil olmadan okuyorlar. Hangi kul bu sureyi okursa, Allah’u Teala onun dinini, dünyasını Muhafaza edecek ve onun için istiğfar getirecek melekler gönderir.”
Enes bin Mâlik şöyle anlatır: “Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), Übey bin Ka’b’a buyurdu ki:“ Allahü teâlâ, Beyyine Sûresini sana okumamı emretti.” Übey; “Ey Allahın resûlü!.. Allahü teâlâ benim adımı da andı mı?” dedi. Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem); “Evet” buyurdu.Bunun üzerine Übey bin Ka’b ağlamaya başladı.

Rivayet edilen diğer faziletleri:

Bu sureyi vird edinrek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına erer.
Düşman şerrinden korunmak için okunur.
Her gün okuyan, dinini ve dünyasını muhafaza etmiş olur.
Sarılık için her gün 3 kere okunup dua edilir.
Bu sure-i Şerifenin faziletlerinden birtanesi daha bir olayın yada bir gerçeğin ortaya çıkarılması için yararlanılabilir. Şöyleki :ortaya çıkması beklenilen bir olayın yada bir gerçek için güzel bir Abdest alınarak iki rekat Namaz kılınır ve niyetlenerek 9 defa bu süre-i şerife okunur.

Beyyine Sûresi Türkçe Meali:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
1- Kitap ehlinden ve müşriklerden (Hakk’ı) tanımayanlar, kendilerine açık delil gelinceye kadar inkârlarından ayrılacak değillerdi.
2- (Bu delil), tertemiz sayfaları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir.
3- O sayfalarda, en doğru hükümler vardır.
4- Kitap ehli, ancak kendilerine apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.
5- Halbuki onlar, dini sadece Allah’a tahsis ederek, Allah’ı birleyerek, ancak Allah’a ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte dosdoğru din budur.
6- Kâfirler, gerek kitap ehlinden olsun gerek puta tapanlardan olsun muhakkak, cehennem ateşindedirler. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Onlar, insanların en şerlileridir.
7- İnanan ve güzel amel işleyenler de insanların en hayırlılarıdır.
8- Rableri katında onların mükâfatı, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O’ndan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat, Rabbine saygı gösterene mahsustur.

Beyyine Sûresi Latince Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm
98/BEYYİNE-1: Lem yekunillizîne keferû min ehlil kitâbi vel muşrikîne munfekkîne hattâ te’tiye humul beyyineh(beyyinetu).
Kitap ehlinden ve müşriklerden kâfir olanlar, kendilerine beyyine (açık delil) gelinceye kadar (küfürlerinden) ayrılacak değillerdir.

98/BEYYİNE-2: Resûlun minallâhi yetlû suhufen mutahharah(mutahhareten).
Allah’tan gönderilen resûl, (onlara) tertemiz (bâtıl ve şüpheden uzak) sahifeleri okur.

98/BEYYİNE-3: Fîhâ kutubun kayyimeh(kayyimetun).
(O sayfalar) içinde temel, değişmez hükümler yazılı olan kitaplardır.

98/BEYYİNE-4: Ve mâ teferrekallezîne ûtûl kitâbe illâ min ba’di mâ câet humul beyyineh(beyyinetu).
Ve kitap ehli olanlar, (onlara beyyine gelmesinden önce) tefrikaya düşmediler (fırkalara ayrılmadılar). Ancak kendilerine beyyineler geldikten sonra (tefrikaya düştüler).

98/BEYYİNE-5: Ve mâ umirû illâ li ya’budûllâhe muhlisîne lehud dîne hunefâe ve yukîmûs salâte ve yu’tûz zekâte ve zâlike dînul kayyimeh(kayyimeti).
Ve onlar, Allah için hanifler olarak dînde halis kullar olmaktan (nefslerini halis kılmaktan) ve namazı ikame etmekten ve zekâtı vermekten başka bir şeyle emrolunmadılar. İşte kayyum dîn (kıyâmete kadar devam edecek dîn) budur.

98/BEYYİNE-6: İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi velmuşrikîne fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ, ulâike hum şerrul beriyeh(beriyyeti).
Muhakkak ki kitap ehlinden inkâr edenler ve müşrikler, cehennem ateşindedirler ve orada devamlı kalacak olanlardır. İşte onlar, onlar yaratılmışların şerrli olanlarıdır.

98/BEYYİNE-7: İnnellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ulâike hum hayrul beriyyeh(beriyyeti).
Muhakkak ki âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve salih amel yapanlar (nefs tezkiyesi yapanlar), işte onlar, onlar yaratılmışların hayırlı olanlarıdır.

98/BEYYİNE-8: Cezâuhum inde rabbihim cennâtu adnin tecrî min tahtihel enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden), radıyallâhu anhum ve radû anh(anhu), zâlike li men haşiye rabbeh(rabbehu).
Rab’leri Katı’nda onların mükâfatı, altlarından nehirler akan adn cennetleridir, orada ebediyyen kalacak olanlardır. Allah onlardan razı ve onlar O’ndan (Allah’tan) razıdır. İşte bu, Rabbine huşû duyan kimseler içindir.

Yazar: www.duasi.org Arif Selim

Beyyine Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları